Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen RusProject en een opdrachtgever.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met RusProject, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van RusProject zijn vrijblijvend.
2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van RusProject of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van RusProject van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Indien RusProject bij het opstellen van de offerte de volledige omvang van werkzaamheden nog niet heeft kunnen overzien, kan RusProject na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.3 RusProject mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan RusProject heeft gegeven, tenzij deze daarbij schriftelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde, alsmede een door de derde getekende volmacht, en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan RusProject zijn verstrekt.

Artikel 3 – Wijziging, intrekking van opdrachten
3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is RusProject gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
3.2 Als de opdracht wordt ingetrokken wegens een reden die ligt in de risicosfeer van de opdrachtgever,  is deze gehouden de gehele opdracht te betalen, ook al is nog niet al het werk uitgevoerd. 

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
4.1 RusProject is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
4.2 RusProject zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. RusProject is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door haar medewerkers indien zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft RusProject het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren. RusProject zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom
5.1 De opdrachtgever vrijwaart RusProject tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Ontbinding 
6.1 RusProject is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. RusProject kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

Artikel 7 – Reclames en geschillen 
7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk aan RusProject te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien de klacht gegrond is, zal RusProject het geleverde binnen redelijke tijd trachten te verbeteren of vervangen dan wel, indien RusProject redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, eventueel een reductie op de prijs verlenen, dit is echter geen verplichting.
7.3. Schadeclaims verjaren na ommekomst van 12 maanden na het bekend worden van de opdrachtgever met de schade.

Artikel 8 – Termijn en tijdstip van levering
8.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Honorarium en betaling
9.1 Het honorarium voor RusProject is in beginsel gebaseerd op een uurtarief. RusProject kan tevens naast haar honorarium ook de verschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever, in rekening brengen.
9.2 Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.3 Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Na verstrijken van de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
9.4 Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten na de eerste aanmaning worden geacht tenminste 15% van het gevorderde te bedragen, echter met een minimum van 300 Euro. Een en ander geldt ook in geval van faillissement en surseancevan betaling.
9.5. Ter verkrijging van een grotere zekerheid hebben wij het recht, in gevallen naar onze keuze, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, bankgaranties e.d. te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen en/of deelfacturen te verzenden tijdens de uitvoering van de opdracht.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid: vrijwaring
10.1 RusProject is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan RusProject toerekenbare tekortkoming. RusProject is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
10.2 RusProject is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. RusProject is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
10.3 De opdrachtgever is verplicht RusProject te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van RusProject bestaat.

Artikel 11 – Overmacht 
11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop RusProject geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor RusProject niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, hacking van computersystemen, diefstal van gegevens met of zonder braak, digitaal of anderszins, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.
11.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van RusProject opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door RusProject niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.
11.3 Indien RusProject bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is RusProject gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 – Toepasselijk recht
12.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en RusProject is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.


© 2006 - 2017 Rusproject . Alle rechten voorbehouden
Algemene voorwaarden, Disclaimer, Privacy Statement