Algemene voorwaarden abonnementen

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het abonnement op de wekelijkse nieuwsbrief van RusInform, aangeboden door RusProject, hierna te noemen: “uitgever”, en een abonnee op de nieuwsbrief van RusInform, hierna te noemen “afnemer”.

Door het aangaan van een abonnement wordt de abonnee geacht met deze voorwaarden te hebben ingestemd.

Prestatie

1. Uitgever verbindt zich ertoe om in het jaar 2016 en het jaar 2017 gedurende 45 weken aan afnemer een nieuwsbrief te verzenden. De nieuwsbrief biedt toegang tot een website met wekelijks actueel nieuws, zoals deze in de voorgaande jaren op de website www.rusproject.nl is verschenen.

2. Uitgever behoudt zich het recht voor om relevante aanbiedingen en advertenties met betrekking tot het zakendoen in Rusland in de breedste zin van het woord in haar nieuwsbrieven op te nemen.

Tegenprestatie

1. Afnemer ontvangt tegen betaling van de abonnementsprijs een niet overdraagbaar gebruiksrecht voor de wekelijkse nieuwsbrief van RusInform. Het gebruiksrecht is persoonlijk. Het is afnemer niet toegestaan de wekelijkse nieuwsbrief in digitale, uitgeprinte of enig andere vorm aan derden ter beschikking te stellen
2 Nieuwe abonnementen kunnen op elk moment ingaan. Indien het abonnement ingaat in de loop van een kalenderjaar loopt het 12 maanden door.
3. Abonnementen worden behoudens opzegging voor 1 november van enig kalender jaar per januari van het volgende jaar met een jaar verlengd en bij vooruitbetaling door Uitgever gefactureerd.  

Plaatsen bestelling

Afnemer kan bestellingen plaatsen via het aanmeldingsformulier

Prijzen en betaling

Vanaf 1 november 2016 kost een jaarabonnement €25 excl BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.

Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden. Bij niet tijdige betaling zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Uitgever gerechtigd de verzending van de nieuwbrieven eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede achterstallige betalingen te vorderen en deze vordering over te dragen aan een incasso bureau.

Opzegging van een abonnement

Om een abonnement te beëindigen, dient de afnemer minimaal vier weken voor verschijning van het laatste nieuwsbrief van de eerste abonnementstermijn een email bericht te sturen naar de Klantenservice.

Na verstrijken van de eerste abonnementstermijn kan het abonnement elke maand beëindigd worden door een bericht te sturen naar de Klantenservice.

Persoonsgegevens

De door afnemer verstrekte gegevens zullen voor het verzenden van de nieuwsbrief van RusInform of van berichten en facturen met betrekking tot die nieuwsbrief worden gebruikt. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor dit doel. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Bij het gebruik van deze website is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. 
  
Aansprakelijkheid

1. Uitgever spant zich in om voortdurend juiste en actuele informatie via RusInform te verspreiden. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de gegeven informatie. Uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met de informatie die op RusInform is vermeld.
2. RusInform biedt weblinks aan naar sites/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Uitgever draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en/of actualiteit van deze bronnen. 
3. Uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de upload en e-mailberichten.

 


© 2006 - 2017 Rusproject . Alle rechten voorbehouden
Algemene voorwaarden, Disclaimer, Privacy Statement